PORTFOLIO

Anke Fox

1. Circle.jpg
1. Circle.jpg

circles

press to zoom
2. Whale.jpg
2. Whale.jpg
press to zoom
3. Spine.jpg
3. Spine.jpg
press to zoom
5. Ear.jpg
5. Ear.jpg
press to zoom
6. Skull
6. Skull
press to zoom
08.Wellen.detail.AFox.jpg
08.Wellen.detail.AFox.jpg
press to zoom
02.Nebel.detail.AFox.jpg
02.Nebel.detail.AFox.jpg
press to zoom
10.Blues.detail.AFox
10.Blues.detail.AFox
press to zoom
06.Elements.detail.AFox.jpg
06.Elements.detail.AFox.jpg
press to zoom
04.Underneath.detail.AFox
04.Underneath.detail.AFox
press to zoom