PORTFOLIO

Anke Fox

1. Circle.jpg
1. Circle.jpg

circles

3. Spine.jpg
3. Spine.jpg
5. Ear.jpg
5. Ear.jpg
6. Skull.jpg
6. Skull.jpg
7. Rock.jpg
7. Rock.jpg
01.Nebel.AFox.jpg
01.Nebel.AFox.jpg
02.Nebel.detail.AFox.jpg
02.Nebel.detail.AFox.jpg
10.Blues.detail.AFox.jpg
10.Blues.detail.AFox.jpg
06.Elements.detail.AFox.jpg
06.Elements.detail.AFox.jpg
03.Underneath.AFox.jpg
03.Underneath.AFox.jpg